GPDR Policy

privacy  gpdr

Dit is de website van  : Neyrinck bvba driemasten 60 , 8560  Gullegem   mail : neyrinck.chris@telenet.be                                           BE0418494919

Neyrinck Electro  neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze firma op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden . Neyrinck bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring . Voor verdere info, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht op het volgende email adres : neyrinck.chris@telenet.be

Verwerkingsdoeleinden

Neyrinck bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa klantenadministratie,  opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, verzorgen van de dienst na verkoop, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, 6.1.c noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting en 6.1.f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Overmaken aan Derden

Indien dit noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Neyrinck bvba verbonden zijn. Neyrinck bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

recht van inzage, verbetering , wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via neyrinck.chris@telenet.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.  Bovendien heeft u recht om een copie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen.

Direct Marketing

U heeft het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel . mail : commission@privacycommission.be

Anker

[]